E-mail:
Pšosym wó pśipowěźenje aktualizacijow (dobrowólnje).
Wuměnjenja za šćit wósobinskich datow som kradu pśelazował(a).
[X]

Pomoc

  • Za wótkłaźenje instalaciskeje dataje "Krabat_setup.exe" dejš pismiki a licby pód "download-code" (bok 3 w pśirucnych kniglickach) we pšawem rěźe zapódaś.
  • Glědaj na wjelike a małke pismiki!
  • Za wótkłaźenje trjebaš e-mailowu adresu.
  • Download-dataja jo wó 1,5 gigabytow wjelika. Pśi spěšnosći interneta wót 6 megabit na sekundu buźo download jadnab 30 minutow traś.
  • Sy-li "Krabat_setup.exe" wolodował/a, ga klikni dwójcy na dataju; pótom zachopijo se instalacija z dalšnymi instrukcijami.
  • Za graśe njejo pótom žedno zwězanje z internetom wěcej trěbne!

[X]

Wuměnjenja za datowy šćit

Luba grajarka, luby grajaŕ,

za pśipósłanje download-linka, zawěsćenje kwality graśa kaž teke za opcionalne updates jo trjeba, až nam wuzjawijośo swóju e-mailowu adresu a we wěstych padach teke druge swóje daty.
Z tym pśiwdajośo nam interne pśeźěłanje datow (kaž wótkłaźenje atd.). Daty wužywaju se jano za górjejka wopisane pady a njebudu se drugim/tśeśim dalej daś.